Vår kvalitetspolicy

Kvalitet är inte bara produkternas eller tjänsternas kvalitet, utan det betyder även kvaliteten på varje enskilt processteg. Vi strävar efter att förstå våra kunders krav, för att kunna erbjuda dem passande, högkvalitativa lösningar. Våra produkter och lösningar ska hjälpa våra kunder att bli framgångsrika på sin marknad.  

Vår kvalitetspolicy har fastställts av vår styrelse. Sedan 2007 har vi använt och kontinuerligt förbättrat vår kvalitetshanteringssystem. 

Vår kvalitetspolicy lägger fast ramarna för våra kvalitetsmål och de kontrolleras regelbundet med avseende på ändamålsenlighet och lämplighet.

Vi använder flera system, verktyg och modeller som stöd till vår leverans av projekt, drift och förvaltningstjänster.Vår kvalitetsarbete sammanfattas:

  • Minimera effekterna av incidenter och system events.

  • Se till att träning, resurser, utrustning, procedurer och arkitektur förbättras så snart som möjligt då behovet uppstå.  

  • Undanröja hinder till förändringar som minimera eller undviker framtida problem

  • Jobba aktivt med säkerhet, kvalitets tankar och modeller så att när incidenter är löst är preventivt arbete är en naturlig del av processen

Odoo • Text and Image

Processor:

Vi har som mål att våra processer ska uppfylla våra kunders förväntningar. För att kunna nå detta mål arbetar vi hela tiden med att förbättra processerna. Förbättringarna kan initieras av våra medarbetare, genom revisioner eller genom input utifrån.

Kundnöjdhet:

Våra kunders nöjdhet är av största vikt för vårt företag. 

Vi arbetar kontinuerligt med att öka produktkvaliteten, leveranstillförlitligheten och vår service, för att kunna öka kundnöjdheten ännu mer. Återkoppling från våra kunder är viktig input för att vi ska kunna förbättra oss. 

Medarbetare:

Våra medarbetare är vår värdefullaste resurs. De väljs ut utifrån yrkesmässiga och personliga kvalifikationer och vidareutbildas kontinuerligt. Vi uppmuntrar egna initiativ och ansvarskänsla på alla nivåer i företaget.