Vår miljöpolicy

Linserv tillhandahåller konsulttjänster, programvaror och IT-lösningar som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom en mängd olika områden. Resultatet av detta medför en minskad pappersförbrukning när mer kommunikation sker digitalt och ger minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd. 

Läs om vår grön infrastuktur

Här definieras hur vi påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling. 

ANSVAR 

Linserv bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Linserv ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer. 

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för miljöarbete är VD. 

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga medarbetare inom företaget samt till samarbetspartners och leverantörer. 

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoret sköts av varje medarbetare. Vid inköp av varor och tjänster till företaget väga miljöhänsyn in för att minska miljöpåverkan. 

MILJÖASPEKTER 

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt: 

ÅTERVINNING 

Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. 

● Inköp – Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Linserv kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av system och tjänster ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna. 

● Energi – I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Vi är ansvarig för drift av flera server moln och och servrar för våra kunders räkning.  Linserv arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt. 

● Leverantörer – Linserv leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. Linserv ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan. 

● Kemikalier – I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan. 

● Resor – Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan. 

MILJÖMÅL OCH EGENKONTROLL 

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa. 

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är VD. 

KUNDER 

Med anpassade konsulttjänster, system och lösningar inom informationshantering tillgodose kundens behov och förväntningar med rätt kvalitet, med rätt kompetens, i rätt tid samt ha en god lönsamhet för att vara en långsiktig partner till såväl kunder som samarbetspartners och leverantörer. 

VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM 

Ständigt utveckla vårt verksamhetsledningssystem efter kunders, myndigheters och företagets önskemål och krav. Följa framtagna dokumenterade processer med effektiva IT-system för att säkerställa kvaliteten. Att ständigt jobba med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande tas fram genom rapportering, avvikelser och uppföljning av undersökningar i åtaganden för kunder, medarbetare och samarbetspartners. 

ERBJUDANDEN 

Ständigt erbjuda ett ledande sortiment av konsulttjänster, programvaror och lösningar som efterfrågas av marknaden. Kvaliteten säkerställs via kvalificering av samarbetspartners och lösningar efter analys av företagens rekommendationer samt resultat vid referenstagningar. 

TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR 

Skapa bästa möjliga nytta för våra kunder, via ett nätverk av erfarna samarbetspartners med marknadsledande utbud av programvaror, lösningar och tjänster. Att genom kontinuerlig samverkan mellan kunder sprida kunskap informationshantering.